Ελληνικά
GR
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
TopΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη

O Όμιλος Autohellas ΑΤΕΕ από την πρώτη μέρα λειτουργίας και δραστηριοποίησής του στην ελληνική αγορά, το 1974, κινείται με τρόπο υπεύθυνο και ακέραιο και αναλαμβάνει τις ευθύνες για τυχόν επιπτώσεις απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει, μέσα από τη λειτουργία του. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται συστηματικά δράσεις με στόχο: 

• Τη λειτουργία του Ομίλου με σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις τοπικές κοινωνίες και τις κρατικές αρχές, καθώς και το ισχύον Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 

• Την ανάπτυξη του τουρισμού και του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

• Την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας 

• Την προώθηση και την ενίσχυση του αθλητισμού 

• Τη στήριξη της παιδείας 

• Τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων